Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Ostatnio zaktualizowana i obowiązująca: 3 grudnia 2019 r.

NINIEJSZA WITRYNA JEST WŁASNOŚCIĄ I JEST OBSŁUGIWANA PRZEZ RANPAK HOLDINGS CORP. NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA (WRAZ Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I WSZELKIMI INNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI DOTYCZĄCYMI OFEROWANYCH PRZEZ NAS PROGRAMÓW, WYRAŹNIE WŁĄCZONYMI DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU PRZEZ ODNIESIENIE JAKO „WARUNKI”) ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH UŻYTKOWNIKA, W TYM O OGRANICZENIACH JEGO PRAW I WYŁĄCZENIACH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ DO NIEGO ZASTOSOWANIE. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI W CAŁOŚCI I UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY WWW.RANPAK.COM („WITRYNA”). JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z WITRYNY.

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Przeglądając lub korzystając z Witryny, lub uzyskując dostęp do łączy do naszych kont w mediach społecznościowych lub stron w witrynach innych firm, Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki oraz wszelkie zmiany, które mogą być publikowane od czasu do czasu w Witrynie, z których każda jest obowiązująca przez odniesienie.

JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY WYRAŻA ZGODĘ NA ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA POZWU DO SĄDU, A ZAMIAST TEGO ZGADZA SIĘ NA ROZSTRZYGANIE WSZELKICH SPORÓW PRZEZ ARBITRA. WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA ARBITRAŻ, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO PROCESU SĄDOWEGO Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH W CELU ROZSTRZYGANIA SPORÓW ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM ZE STRONY, JAK OKREŚLONO W SEKCJI „ROZSTRZYGANIE SPORÓW” PONIŻEJ.

KLUCZOWE POJĘCIA

Ranpak odnosi się do Ranpak Holdings Corp. [i obejmuje (wstawić nazwy wszelkich podmiotów stowarzyszonych lub powiązanych stron internetowych)], i jest określana w niniejszym dokumencie jako „Ranpak”, „my” lub „nasz”.

„Treść” oznacza logo, projekt, tekst, grafikę, obrazy, oprogramowanie, dźwięk, obraz, dzieła autorskie wszelkiego rodzaju oraz informacje i inne materiały, które są zamieszczane, generowane, dostarczane lub w inny sposób dostępne za pośrednictwem Witryny lub w Witrynie. My i nasi licencjodawcy posiadamy wyłącznie wszelkie prawa, tytuły i udziały w Treściach, w tym wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treść jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz że nie będzie usuwać, zmieniać ani zasłaniać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych ani innych praw własności lub informacji włączonych do lub towarzyszących Treści w Witrynie.

„Witryna” oznacza stronę internetową www.ranpak.com oraz inne strony internetowe, za pośrednictwem których reklamujemy i sprzedajemy nasze usługi i produkty, a także Aplikacje na urządzenia mobilne, tablety i inne inteligentne urządzenia oraz programy użytkowe.

„Warunki” odnoszą się do warunków niniejszych Warunków użytkowania wraz z naszą Polityką prywatności.

„Użytkownik” oznacza każdą osobę odwiedzającą Witrynę, niezależnie od tego, czy osoba ta zarejestruje się w Witrynie, czy też zakupi jakiekolwiek usługi lub produkty w Witrynie, i jest określana w niniejszym dokumencie jako „Użytkownik” lub „Ty”.

TWOJE KONTO

Użytkownik może zarejestrować się w Ranpak w celu otrzymywania powiadomień e-mail dotyczących usług, produktów, promocji i innych wydarzeń Ranpak. W odniesieniu do każdej takiej rejestracji możemy odmówić przyznania nazwy Użytkownika, o którą prosi. Nazwa Użytkownika i hasło są przeznaczone wyłącznie do jego osobistego i wewnętrznego użytku komercyjnego. Jeśli Użytkownik korzysta z Witryny, jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania realizowane w ramach swojego konta lub hasła. Oprócz wszystkich innych praw przysługujących firmie Ranpak, w tym praw określonych w niniejszych Warunkach, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zamknięcia konta Użytkownika lub zakończenia korzystania z Witryny, zablokowania lub uniemożliwienia przyszłego dostępu do Witryny i korzystania z niej, odmowy świadczenia usług lub anulowania zamówienia produktu (i) w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków; (ii) z innego powodu; lub (iii) bez powodu. W przypadku takiego wypowiedzenia, prawo Użytkownika do korzystania z Witryny zostanie natychmiast utracone.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownicy Witryny powinni zapoznać się z naszą Polityką prywatności w celu uzyskania informacji na temat sposobu wykorzystywania i gromadzenia informacji, do której można uzyskać dostęp, klikając następujące łącze: https://www.ranpak.com/privacy (Polityka może być aktualizowana od czasu do czasu). Użytkownik zgadza się, że możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i ujawniać jego dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo oraz zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności oraz że te zasady będą regulować nasze zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZAKAZY OGÓLNE

Użytkownik może korzystać z niniejszej Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie wolno mu korzystać z niej w sposób naruszający prawa innych osób lub ograniczający bądź utrudniający innym osobom korzystanie z tej Witryny. Bez naszej pisemnej zgody nie wolno: (i) kopiować, reprodukować, wykorzystywać lub w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie; (ii) modyfikować, rozpowszechniać lub ponownie umieszczać jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie w jakimkolwiek celu; lub (iii) wykorzystywać treści zawartych w Witrynie do jakichkolwiek celów komercyjnych.

Korzystając z Witryny, Użytkownik zgadza się również nie wykonywać żadnych z poniższych czynności:

 • zamieszczania, publikowania, przesyłania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek treści, które: (i) naruszają, przywłaszczają lub łamią patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, lub prawa do wizerunku lub prywatności; (ii) są świadomie fałszywe, oszukańcze, wprowadzające w błąd lub zwodnicze; (iii) są zniesławiające, obraźliwe, wulgarne, nienawistne, napastliwe, obsceniczne, bluźniercze, seksualne, stanowią groźbę, naruszają prywatność osób lub w inny sposób naruszają jakiekolwiek prawo; lub (iv) promują nielegalne lub szkodliwe działania lub substancje;
 • zakłócania lub ingerowania w bezpieczeństwo lub w inny sposób nadużywania Witryny lub jakiejkolwiek usługi, zasobu systemowego, konta, serwera lub sieci połączonej lub dostępnej za pośrednictwem Witryny, lub powiązanych lub połączonych stron internetowych;
 • zakłócania lub przeszkadzania innym Użytkownikom w korzystaniu z Witryny lub powiązanych bądź połączonych stron internetowych;
 • zamieszczania, publikowania, przesyłania lub w inny sposób przekazywania za pośrednictwem lub w Witrynie jakichkolwiek wirusów lub innych szkodliwych, zakłócających lub destrukcyjnych plików;
 • używania, kadrowania lub wykorzystywania technik kadrowania w celu umieszczenia naszego znaku towarowego, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym, między innymi obrazów znajdujących się w Witrynie, Treści, dowolnego tekstu lub układu/projektu dowolnej strony lub formularza zawartego na stronie) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • używania metaznaczników lub innych „ukrytych tekstów” wykorzystujących naszą nazwę, znak towarowy lub nazwę produktu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • umieszczania głębokich łączy do Witryny bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • tworzenia lub używania fałszywej tożsamości w Witrynie, udostępniania informacji o koncie lub zezwalania innym osobom na korzystanie ze swojego konta w celu uzyskania dostępu do Witryny;
 • gromadzenia lub przechowywania Danych osobowych innych osób;
 • prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Witryny lub jej części, do których dostęp jest ograniczony; oraz
 • zachęcania lub umożliwiania innemu Użytkownikowi lub osobie fizycznej wykonywania któregokolwiek z wyżej wymienionych zabronionych działań.

Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny lub korzystając z niej, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów prawa i regulacji dotyczących korzystania z niej lub działań na niej podejmowanych.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie ma naszej zgody na uzyskiwanie informacji lub korzystanie z Witryny w inny sposób. Korzystanie z Witryny niezgodnie z niniejszymi Warunkami może spowodować pociągnięcie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB KORZYSTAJĄC Z WITRYNY I/LUB POBIERAJĄC JAKĄKOLWIEK ZAWARTOŚĆ Z WITRYNY, PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY UTWORZYŁ KONTO W WITRYNIE. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA TE WARUNKI, NIE MA PRAWA UZYSKAĆ DOSTĘPU ANI KORZYSTAĆ Z WITRYNY. Jeśli Użytkownik akceptuje lub zgadza się na niniejsze Warunki w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do związania tej firmy lub podmiotu prawnego niniejszymi Warunkami, a w takim przypadku określenia „Ty” lub „Twój” będzie odnosić się i mieć zastosowanie do tej firmy lub innego podmiotu prawnego.

ZAWIADOMIENIE WYMAGANE PRZEZ PRAWO KALIFORNIJSKIE

Zgodnie z California Civil Code Section 1789.3, mieszkańcy Kalifornii są uprawnieni do otrzymania następującej informacji o prawach konsumenta:

Nazwa, adres i numer telefonu dostawcy tej usługi to Ranpak Holdings Corp., 7990 Auburn Road PO Box 8004, Concord Township, OH 44077, 1 (800) 726-7257. Reklamacje dotyczące usług lub produktów, a także prośby o dalsze informacje dotyczące korzystania z niniejszej Witryny można przesyłać na powyższy adres lub na adres ir@ranpak.com.

Z działem pomocy przy składaniu skarg w Wydziale ds. obsługi konsumentów kalifornijskiego Departamentu spraw konsumenckich można kontaktować się pisemnie pod adresem 1625 North Market Boulevard, Suite N 112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210.

UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI

Nasza Witryna jest kontrolowana, obsługiwana i administrowana z naszych biur w Ohio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie gwarantujemy, że Treść w Witrynie jest odpowiednia lub dostępna do użytku w innych miejscach poza Stanami Zjednoczonymi, a dostęp do niej jest zabroniony z terytoriów, gdzie Treść lub usługi bądź produkty dostępne za pośrednictwem Witryny są nielegalne. Użytkownik nie może korzystać z Witryny ani eksportować jej zawartości, usług lub produktów z naruszeniem praw i przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny z miejsca znajdującego się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie. Możemy wysyłać produkty do niektórych miejsc poza Stanami Zjednoczonymi i zastrzegamy sobie prawo do zastosowania dodatkowych opłat za wysyłkę i obsługę w przypadku zamówień wysyłanych poza Stany Zjednoczone.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki i wszelkie działania lub postępowania z nimi związane będą podlegać prawu stanu Ohio. Jeśli którekolwiek z postanowień lub części postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem, nieskuteczne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, zostanie ono uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które będą wykonywane w maksymalnym dozwolonym zakresie.

ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym czasie, a zmiany takie będą obowiązywać natychmiast po ich zamieszczeniu w Witrynie. Za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu, powinien zapoznać się z aktualnymi Warunkami. Datę ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków można sprawdzić w legendzie „OSTATNIA AKTUALIZACJA” w górnej części niniejszych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z Witryny będzie oznaczać akceptację aktualnych Warunków; jednakże wszelkie istotne zmiany Warunków po ostatnim użyciu Witryny nie będą stosowane z mocą wsteczną. Z wyjątkiem takich istotnych zmian, zastosowanie mają Warunki obowiązujące w momencie powstania jakiegokolwiek roszczenia lub sporu między Użytkownikiem a Ranpak.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik będzie chronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności firmę Ranpak, jej podmioty stowarzyszone oraz wszystkich naszych urzędników, dyrektorów, pracowników, wykonawców, dostawców, przedstawicieli i agentów w zakresie wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, szkód, strat, kosztów i wydatków, w tym między innymi kosztów obsługi prawnej, które wynikają lub są związane z: (i) dostępem lub korzystaniem z Witryny lub Treści; (ii) naruszeniem obowiązującego prawa, które chroni firmę Ranpak lub nasze prawa lub prawa osób trzecich, które zostały uszkodzone w wyniku działań Użytkownika; (iii) naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa, w tym między innymi naruszeniem przez Użytkownika praw własności intelektualnej należących do firmy Ranpak lub osób trzecich; oraz (iv) wszelkimi działaniami, które mają miejsce w ramach lub w związku z kontem Użytkownika, nazwą Użytkownika i/lub hasłem. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, które w przeciwnym razie podlegałyby odszkodowaniu przez Użytkownika, w którym to przypadku Użytkownik będzie pomagał i współpracował z firmą Ranpak w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE TAKIE SZKODY, ROSZCZENIA LUB STRATY W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NAWET JEŚLI SĄ ONE SPOWODOWANE NASZYM AKTYWNYM LUB PASYWNYM ZANIEDBANIEM, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB STRAT I NAWET JEŚLI SĄ ONE RACJONALNIE PRZEWIDYWALNE.

UŻYTKOWNICY APLIKACJI MOBILNYCH

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do Użytkowników Aplikacji mobilnych Ranpak (każda z nich zwana jest dalej „Aplikacją”):

Użytkownicy Aplikacji Apple

Jeśli Użytkownik pobierze i/lub będziesz korzystać z naszej Aplikacji na iPhone’a lub iPada, niniejsze Warunki zawierają odniesienie do Umowy licencyjnej Użytkownika końcowego Aplikacji („LAEULA”) opublikowanej przez Apple, Inc. (dostępnej online pod adresem http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula). Dla celów niniejszych Warunków, Aplikacja jest uważana za „Aplikację objętą licencją” zgodnie z definicją zawartą w LAEULA, a my jesteśmy uważani za „Dostawcę Aplikacji” zgodnie z definicją zawartą w LAEULA. Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków stoi w sprzeczności z warunkami LAEULA, niniejsze Warunki mają pierwszeństwo.

Opłaty za usługi telefonii komórkowej, Internet i usługi

Korzystanie z Aplikacji wymaga użycia urządzenia mobilnego i usługi mobilnej transmisji danych, którą należy uzyskać od dostawcy sieci, a także może wymagać dostępu do Internetu, który należy uzyskać od dostawcy sieci; Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie i opłacenie odpowiedniego urządzenia i takich dodatkowych usług, w tym, bez ograniczeń, wszystkich opłat za korzystanie z nich. Użytkownik może być zobowiązany do wysyłania i otrzymywania, na swój koszt, wiadomości elektronicznych związanych z Aplikacją, w tym, bez ograniczeń, wiadomości administracyjnych, ogłoszeń serwisowych, raportów danych diagnostycznych i aktualizacji Aplikacji od Ranpak, dostawcy sieci komórkowej lub innych dostawców sieci. Jeśli Użytkownik nie ma nieograniczonego planu taryfowego na transmisję danych, może ponieść dodatkowe opłaty od swojego dostawcy sieci w związku z korzystaniem z Aplikacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich dodatkowych subskrypcji lub usług łączności bądź sprzętu niezbędnego do uzyskania dostępu do Aplikacji, w tym między innymi za uiszczenie wszelkich związanych z tym opłat na rzecz osób trzecich, w tym opłat za informacje przesyłane do Aplikacji lub za jej pośrednictwem.

Aplikacja może nie działać ze wszystkimi urządzeniami lub wszystkimi operatorami sieci komórkowych. Nie składamy żadnych oświadczeń, że Aplikacja będzie kompatybilna z wszystkimi dostawcami sieci komórkowych lub przez nich dostarczana. W przypadku gdy za korzystanie z Aplikacji pobierane są opłaty lub inni dostawcy sieciowi będący osobami trzecimi pobierają opłaty za świadczone przez siebie usługi lub produkty, Użytkownik zgadza się uiszczać takie opłaty na rzecz danej strony w zamian za dalsze korzystanie z takich usług lub produktów. Niektóre usługi mogą podlegać innym lub dodatkowym warunkom (w tym opłatom), na które Użytkownik będzie musiał wyrazić zgodę przed rozpoczęciem korzystania z takich usług.

Niektóre funkcje Aplikacji wykorzystują informacje geolokalizacyjne, na przykład w postaci sygnałów GPS i innych informacji wysyłanych przez urządzenie mobilne, na którym zainstalowana i aktywowana jest Aplikacja. Te funkcje nie mogą być zapewnione bez wykorzystania tej technologii.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich amerykańskich i zagranicznych praw i przepisów eksportowych, aby zapewnić, że ani Aplikacja, ani żadne dane techniczne z nią związane, ani żaden jej bezpośredni produkt nie będzie eksportowany lub reeksportowany bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem takich praw i przepisów, ani nie będzie wykorzystywany do celów zabronionych przez te prawa i przepisy. Korzystając z Aplikacji Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub który został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie jest wymieniony na żadnej liście stron zakazanych lub objętych restrykcjami, sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Witryna, w tym wszystkie treści i organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie z nimi związane, są wyłączną własnością firmy Ranpak i są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi, innymi prawami własności i innymi prawami Stanów Zjednoczonych i innych krajów. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, zachowujemy inne prawa własności do wszystkich Treści oraz usług i produktów dostępnych za pośrednictwem Witryny.

Użytkownik może pobierać, przeglądać, kopiować i drukować treści zamieszczone na tej stronie wyłącznie do użytku osobistego lub wewnętrznego użytku komercyjnego, pod warunkiem, że nie usunie ani nie zmieni żadnego znaku towarowego, znaku usługowego lub logo, ani żadnych informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności intelektualnej. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie, żadna z Treści nie może być kopiowana, modyfikowana, reprodukowana, dystrybuowana, ponownie publikowana, pobierana, wykonywana, wyświetlana, zamieszczana, przesyłana, sprzedawana ani tworzona jako dzieło pochodne w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym, między innymi, elektroniczny, mechaniczny, fotokopiujący, nagrywający lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody i pozwolenia odpowiedniego właściciela praw autorskich. Bez naszej wyraźnej pisemnej zgody lub zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich nie wolno: (i) kopiować, przesyłać, publikować, zamieszczać, przesyłać lub transmitować żadnych materiałów w jakiejkolwiek sieci komputerowej lub mediach nadawczych lub publikacyjnych; (ii) modyfikować materiałów; lub (iii) usuwać lub zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich lub innych informacji o własności zawartych w materiałach. Użytkownik nie może również: (i) gromadzić ani wykorzystywać żadnych list produktów ani ich opisów; (ii) wykorzystywać Witryny lub jej Treści w sposób pochodny; ani (iii) stosować żadnych metod eksploracji danych, robotów ani podobnych metod gromadzenia i wydobywania danych. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw ani licencji w drodze domniemania, estoppelu lub w inny sposób w odniesieniu do jakiegokolwiek naszego patentu, znaku towarowego, praw autorskich lub innych praw własności stron trzecich.

Wraz z innymi logotypami i nazwami produktów pojawiającymi się w Witrynie, poniżej znajduje się częściowa lista naszych znaków towarowych i/lub zarejestrowanych znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach: RANPAK®, FILLPAK®, PADPAK®, FILLPAK TT®, ACCUFILL®, PAD-N-PAK®, PULLPAK™, PADPAK JR®, WRAPPAK®. Wszystkie inne znaki towarowe niebędące własnością Ranpak, które są udostępniane za pośrednictwem Witryny, są własnością ich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być powiązani, połączeni lub sponsorowani przez Ranpak. Te i wszystkie inne nasze znaki towarowe nie mogą być kopiowane, naśladowane ani używane, w całości ani w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody właściciela praw. Ponadto wszystkie nagłówki stron, niestandardowa grafika, ikony przycisków i skrypty są naszymi znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub szatą graficzną i nie mogą być kopiowane, naśladowane ani wykorzystywane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWA AUTORSKIE I WYŁĄCZNOŚĆ

Prawa autorskie do wszelkich instrukcji obsługi, dokumentacji sprzedaży, opisów technicznych i innych dokumentów, które mogą być dostarczane przez Ranpak w ramach lub w związku z zakupem (zakupami) przez Użytkownika oraz wszelkie prawa własności intelektualnej, tytuły i udziały w recepturze lub projekcie usług lub produktów firmy Ranpak lub ich części, niezależnie od tego, czy taka receptura lub projekt są zarejestrowane czy nie, przysługują bezwzględnie firmie Ranpak. Wszelkie dane, patenty, prawa autorskie, prawa własności, poufność, know-how, znaki towarowe lub procesy dotyczące usług lub produktów firmy Ranpak są informacjami zastrzeżonymi („Informacje zastrzeżone”) firmy Ranpak i jej zewnętrznych dostawców (w zależności od przypadku). Użytkownik zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ranpak nie będzie wykorzystywał ani ujawniał informacji zastrzeżonych żadnej stronie trzeciej z powodów innych niż osobiste korzystanie przez stronę trzecią z usług lub produktów firmy Ranpak. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie używał ani udostępniał produktów firmy Ranpak żadnym osobom trzecim ani innym podmiotom w celu odtwarzania kodu źródłowego lub dokonywania demontażu produktów firmy Ranpak lub ich części w celu stworzenia lub uzyskania jakiejkolwiek własności intelektualnej firmy Ranpak lub osób trzecich.

DMCA/POLITYKA PRAW AUTORSKICH

Działamy zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Jeśli Użytkownik uważa, że my lub jakikolwiek inny Użytkownik Witryny naruszył jego prawa autorskie w jakikolwiek materialny sposób, prosimy o powiadomienie Ranpak i dostarczenie następujących informacji:

 • identyfikację prawa własności intelektualnej, które zostało rzekomo naruszone;
 • identyfikację materiału, który zdaniem Użytkownika narusza prawo, abyśmy mogli zlokalizować go w Witrynie;
 • adres, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika;
 • oświadczenie Użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że sporne użycie nie jest dozwolone przez właściciela lub jego licencjobiorcę, lub przedstawiciela któregokolwiek z powyższych, lub przez prawo;
 • oświadczenie Użytkownika, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo; oraz
 • że Użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela danej własności intelektualnej.

Zapytania dotyczące kwestii naruszenia własności intelektualnej prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres ir@ranpak.com, telefonicznie pod numerem +1 (800) 726-7257 lub pisemnie na adres Ranpak Holdings Corp., 7990 Auburn Road, PO Box 8004, Concord Township, OH 44077.

Często trudno jest ustalić, czy prawa własności intelektualnej zostały naruszone lub czy spełnione zostały wymogi DMCA. Przed usunięciem materiałów potencjalnie naruszających prawo możemy poprosić o dodatkowe informacje. Jeśli dojdzie do sporu co do tego, kto jest właścicielem danych praw, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danego materiału wraz z materiałem domniemanego sprawcy naruszenia do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Mamy bezwzględne prawo do usuwania takich materiałów z Witryny według własnego uznania w dowolnym momencie.

ŁĄCZA DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH

Witryna może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych lub usług oraz reklam zewnętrznych (łącznie zwane „Witrynami i reklamami zewnętrznymi”). Takie Witryny i reklamy zewnętrzne nie są pod naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Witryny i reklamy zewnętrzne. Dostarczamy te Witryny i reklamy zewnętrzne tylko jako udogodnienie i nie jesteśmy odpowiedzialni za treści, usługi lub produkty na lub dostępne na tych stronach i reklamach zewnętrznych. Użytkownik potwierdza wyłączną odpowiedzialność i ponosi wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z Witryn i reklam zewnętrznych.

Zamieszczenie hiperłącza do Witryn i reklam zewnętrznych nie oznacza powiązania, poparcia lub przyjęcia przez Ranpak zewnętrznych Witryn, reklam lub usług, produktów lub informacji w nich zawartych.

OPISY PRODUKTÓW

Podjęliśmy uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że wszystkie opisy produktów i inne Treści w Witrynie są poprawne i rzetelnie opisane. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić nasze produkty, które pojawiają się w Witrynie. Nie możemy jednak zagwarantować, że Treść Witryny nie zawiera nieumyślnych błędów lub pomyłek.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

NASZA WITRYNA I TREŚĆ SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU, SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, A TAKŻE WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Nie gwarantujemy, że usługi lub produkty dostępne w Witrynie spełnią wymagania Użytkownika lub będą dostępne w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKĄ SWOJĄ KOMUNIKACJĘ I INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI STRONY ORAZ Z INNYMI OSOBAMI, Z KTÓRYMI KOMUNIKUJE SIĘ LUB WCHODZI W INTERAKCJE W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY, W TYM ZA WSZELKIE USŁUGI LUB PRODUKTY DOSTARCZONE UŻYTKOWNIKOWI.

W ŻADNYM WYPADKU NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY, JEJ ZAWARTOŚCI, NASZYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG, LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI Z ZAKUPU JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM STRONY, LUB Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY, NIE PRZEKROCZY KWOT ZAPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH ZA USŁUGI LUB PRODUKTY ZAKUPIONE ZA POŚREDNICTWEM STRONY W CIĄGU OSTATNICH DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED ZDARZENIEM STANOWIĄCYM PODSTAWĘ ROSZCZENIA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODSZKODOWAŃ OKREŚLONE POWYŻEJ STANOWIĄ FUNDAMENTALNE ELEMENTY PODSTAWY TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ RANPAK. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ANI FIRMA RANPAK, ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DOSTARCZANIE TREŚCI W WITRYNIE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, STRATY LUB SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY KOMPENSACYJNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY LUB TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI — NAWET ZA NASZE WŁASNE CZYNNE LUB BIERNE ZANIEDBANIE — POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z: (I) WITRYNĄ; (II) KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY; (III) KORZYSTANIA LUB POLEGANIA NA JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH LUB INFORMACJACH WYŚWIETLANYCH NA LUB W WITRYNIE; (IV) ZAKUPU LUB KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W INNY SPOSÓB; (V) NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO LUB ZMIANY LUB UTRATY TRANSMISJI DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI, KTÓRE SĄ WYSYŁANE DO LUB ODBIERANE PRZEZ WITRYNĘ; (VI) BŁĘDY, AWARIE SYSTEMU, SIECI LUB SYSTEMU, USZKODZENIE PLIKÓW LUB PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG; LUB (VII) W INNY SPOSÓB W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW, CZY RACJONALNIE PRZEWIDYWALNE LUB NIE, NAWET JEŚLI MY LUB NASI PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB STRAT, I NIEZALEŻNIE OD NIEPOWODZENIA ISTOTNEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEGO ŚRODKA ZARADCZEGO. NEGACJA SZKÓD OKREŚLONA POWYŻEJ JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM PODSTAWY UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ RANPAK. DOSTĘP DO WITRYNY NIE ZOSTAŁBY ZAPEWNIONY UŻYTKOWNIKOWI BEZ TAKICH OGRANICZEŃ.

NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO DOKUMENTU, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU LUB ROSZCZENIA, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CIĄGU OSTATNICH DWUNASTU (12) MIESIĘCY FIRMIE RANPAK ZA USŁUGI LUB PRODUKTY DOSTARCZONE PRZEZ NAS ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W INNY SPOSÓB.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNEJ WYSOKOŚCI ZA NIEWYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCEGO Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, JEŚLI TAKIE NIEWYKONANIE JEST SPOWODOWANE WYSTĄPIENIEM NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI POZOSTAJĄCYCH POZA NASZĄ KONTROLĄ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, PRZERW W DOSTĘPIE DO INTERNETU, PRZERW W ŁĄCZNOŚCI, POŻARU, POWODZI LUB WOJNY.

Postanowienia tego punktu obowiązują po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedzenia i według własnego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, do odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania ze Witryny oraz do zablokowania i uniemożliwienia przyszłego dostępu do Witryny i korzystania z niej. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za zakończenie korzystania z Witryny lub dostępu do niej.

BRAK BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI

My i Użytkownik jesteśmy jedynymi stronami uprawnionymi do egzekwowania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki nie przyznają i nie mają na celu przyznania jakichkolwiek praw lub środków prawnych osobom innym niż Użytkownik i Ranpak. Użytkownik zgadza się również, że jeśli scedujemy, przeniesiemy lub podzlecimy jakiekolwiek nasze prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej w formie pisemnej, taka strona trzecia może egzekwować Warunki, które zostały scedowane, przeniesione lub podzlecone.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
UMOWA O ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ POZWÓW ZBIOROWYCH I ARBITRAŻU ZBIOROWEGO

MY I UŻYTKOWNIK ZGADZAMY SIĘ, ŻE WSZELKIE SPORY, ROSZCZENIA LUB KONTROWERSJE WYNIKAJĄCE Z LUB ODNOSZĄCE SIĘ DO NASZYCH USŁUG, PRODUKTÓW, NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W TYM NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, LUB ICH NARUSZENIA, ROZWIĄZANIA, EGZEKWOWANIA, INTERPRETACJI LUB WAŻNOŚCI, LUB KORZYSTANIA Z USŁUG LUB TREŚCI DOSTĘPNYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY (ŁĄCZNIE „SPORY”) BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ POUFNY WIĄŻĄCY ARBITRAŻ, Z WYJĄTKIEM TEGO, ŻE każda ze stron zachowuje prawo do: (i) wniesienia indywidualnego powództwa w sądzie do spraw drobnych roszczeń; oraz (ii) ubiegania się o nakaz lub inne sprawiedliwe zadośćuczynienie w sądzie właściwej jurysdykcji w celu zapobieżenia faktycznemu lub grożącemu naruszeniu, sprzeniewierzeniu lub złamaniu praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej strony (działanie opisane w powyższej klauzuli (ii) jako „Działanie w zakresie ochrony własności intelektualnej”). Wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w odniesieniu do powództwa o ochronę własności intelektualnej będą miały sądy stanowe i federalne zlokalizowane w Cleveland w stanie Ohio, a każda ze stron niniejszego dokumentu zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do jurysdykcji i właściwości miejscowej tych sądów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zarówno Użytkownik, jak i firma Ranpak zrzekają się prawa do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych lub do udziału jako powód, przedstawiciel klasy lub członek klasy w jakimkolwiek rzekomym pozwie zbiorowym lub postępowaniu reprezentacyjnym. Ponadto, o ile obie strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania grupowego lub reprezentacyjnego. Jeśli ten konkretny akapit zostanie uznany za niewykonalny, wówczas cały niniejszy rozdział „Rozstrzyganie sporów” zostanie uznany za nieważny. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w poprzednim zdaniu, niniejsza sekcja „Rozstrzyganie sporów” będzie obowiązywać po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

My i Użytkownik zgadzamy się, że niniejsze Warunki powinny być interpretowane i egzekwowane zgodnie z Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1, i następne), ponieważ dokumentują one transakcję w handlu międzystanowym. Niniejsza sekcja będzie obowiązywać po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków.

ZASADY ARBITRAŻU

Arbitraż będzie zarządzany i regulowany przez Kompleksowe lub Przyspieszone procedury arbitrażowe Judicial Arbitration and Mediation Services (JAMS), w zależności od tego, które z nich są właściwe i obowiązują w momencie rozpoczęcia arbitrażu („Procedury JAMS”), które są dostępne na stronie http://www.jamsadr.com lub pod numerem telefonu +1-800-352-5267.

Strony wyraźnie zgadzają się, że JAMS nie może zarządzać arbitrażem z udziałem wielu powodów lub arbitrażem grupowym, ponieważ strony zgadzają się, że arbitraż będzie ograniczony do rozstrzygania wyłącznie indywidualnych roszczeń.

ZAWIADOMIENIE O SPORZE I PROCEDURA ARBITRAŻOWA

Przed wszczęciem postępowania arbitrażowego należy przesłać firmie Ranpak pisemne oświadczenie zawierające imię i nazwisko, adres i numer telefonu Użytkownika, fakty będące podstawą sporu oraz żądane zadośćuczynienie („Oświadczenie o sporze”). Oświadczenie o sporze z Ranpak należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ir@ranpak.com. Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć roszczenia w ciągu trzydziestu (30) dni, wówczas każda ze stron, która chce rozpocząć arbitraż, musi dostarczyć drugiej stronie pisemne Żądanie arbitrażu zgodnie z Procedurami JAMS.

Arbiter, a nie jakikolwiek krajowy/federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących usług i produktów Ranpak, a także wszelkich sporów wynikających z lub związanych z interpretacją, stosowalnością, wykonalnością lub tworzeniem niniejszych warunków, w tym między innymi wszelkich roszczeń, że całość lub część niniejszych Warunków jest nieważna lub podlega unieważnieniu. Niezależnie od tego szerokiego przekazania uprawnień arbitrowi JAMS, sąd może rozstrzygnąć ograniczoną kwestię, czy roszczenie lub podstawę powództwa jako Powództwo o ochronę własności intelektualnej.

MIEJSCE I PROCEDURA ARBITRAŻU

O ile strony nie uzgodnią inaczej, arbitraż zostanie przeprowadzony w okręgu administracyjnym, w którym zamieszkuje Użytkownik. Jeśli roszczenie Użytkownika nie przekracza 10 000 USD, wówczas: (i) arbitraż będzie prowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych arbitrowi przez strony, chyba że Użytkownik zażąda przeprowadzenia rozprawy lub arbiter stwierdzi, że rozprawa jest konieczna; oraz (ii) jeśli dojdzie do rozprawy, Użytkownik może zdecydować, czy chce uczestniczyć w niej osobiście czy telefonicznie. Jeśli roszczenie przekracza 10 000 USD, prawo Użytkownika do przesłuchania zostanie określone przez Procedury JAMS. Z zastrzeżeniem Procedur JAMS, arbiter będzie mieć swobodę w kierowaniu rozsądną wymianą informacji przez strony, zgodnie z przyspieszonym charakterem arbitrażu.

DECYZJA ARBITRA

Decyzja arbitra będzie zawierać istotne ustalenia i wnioski prawne, na podstawie których arbiter oparł swoje orzeczenie. Orzeczenie w sprawie arbitrażu może zostać wydane w każdym sądzie posiadającym właściwość w tym zakresie. Przyznanie odszkodowania przez arbitra musi być zgodne z warunkami zawartymi w sekcjach „Wyłączenie gwarancji” i „Ograniczenia odpowiedzialności” powyżej, jeśli chodzi o rodzaje i kwoty odszkodowań, za które strona może być pociągnięta do odpowiedzialności. Arbiter może przyznać zadośćuczynienie deklaratywne i nakazowe tylko na korzyść powoda i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem powoda. Jeśli Użytkownik wygra w postępowaniu arbitrażowym, będzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów i opłat prawnych, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo. Ranpak nie będzie dochodzić, i niniejszym zrzeka się wszelkich praw przysługujących mu na mocy obowiązującego prawa do odzyskania, opłat i kosztów prawnych w przypadku wygranej w postępowaniu arbitrażowym.

OPŁATY

Zapłacimy lub (jeśli dotyczy) zwrócimy Użytkownikowi wszystkie opłaty JAMS za złożenie dokumentów, opłaty administracyjne i arbitrażowe w przypadku arbitrażu wszczętego przez Użytkownika lub Ranpak zgodnie z warunkami niniejszej sekcji.

TERMIN ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Strony zgadzają się, że wszelkie powództwa dotyczące Witryny lub naszych usług, produktów i Treści muszą zostać podjęte w ciągu jednego (1) roku od powstania sporu, bez względu na jakiekolwiek przepisy o przedawnieniu, które stanowią inaczej. Prawo wielu stanów określa okresy przedawnienia dłuższe niż jeden (1) rok. Jeśli Użytkownik mieszka w stanie, w którym okresy przedawnienia są dłuższe niż jeden (1) rok, zgadzając się na niniejsze Warunki, zgadza się na skrócenie czasu na wniesienie roszczenia. Oznacza to, że jeśli Użytkownik będzie zwlekać dłużej niż jeden (1) rok z wszczęciem postępowania arbitrażowego zgodnie z tą sekcją, utraci część lub wszystkie prawa, które może mieć w związku ze Sporem, w tym prawo do odzyskania odszkodowania.

Postanowienia niniejszej sekcji dotyczącej rozstrzygania sporów obowiązują po wygaśnięciu niniejszych Warunków.

PRAWO DO REZYGNACJI LUB ODRZUCENIA PRZYSZŁYCH ZMIAN W SEKCJI DOTYCZĄCEJ ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Użytkownik może zrezygnować (wyłączyć siebie) z ostatecznej, wiążącej, indywidualnej procedury arbitrażowej lub zrzeczenia się postępowań grupowych i reprezentacyjnych określonych w tej sekcji, wysyłając pisemny list do Ranpak na adres Ranpak Holdings Corp., 7990 Auburn Road, PO Box 8004, Concord Township, OH 44077, lub pocztą elektroniczną na adres ir@ranpak.com, w ciągu trzydziestu (30) dni od pierwszej wizyty i korzystania z Witryny, który określa: (i) imię i nazwisko; (ii) adres pocztowy; oraz (iii) prośbę o wyłączenie z ostatecznej, wiążącej, indywidualnej procedury arbitrażowej lub zrzeczenia się postępowań grupowych i reprezentacyjnych określonych w tej sekcji. W przypadku rezygnacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej, wszystkie pozostałe warunki i postanowienia niniejszych Warunków nadal będą obowiązywać. Jeśli Użytkownik nie zrezygnuje z tej możliwości, zastosowanie będą miały warunki zawarte w sekcji „Rozstrzyganie sporów”.

Niezależnie od postanowień powyższej sekcji „Zmiany w Warunkach użytkowania”, jeśli Ranpak zmieni niniejszą sekcję „Rozstrzyganie sporów” po dacie, w której Użytkownik po raz pierwszy zaakceptował niniejsze Warunki (lub zaakceptował późniejsze zmiany w Warunkach), Użytkownik może odrzucić taką zmianę, wysyłając Ranpak pisemne powiadomienie (w tym pocztą elektroniczną na adres ir@ranpak.com) w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wejścia w życie takiej zmiany, zgodnie z datą „Ostatnia aktualizacja” powyżej lub datą naszej wiadomości e-mail informującej Użytkownika o takiej zmianie. Odrzucając jakąkolwiek zmianę, Użytkownik wyraża zgodę na arbitraż wszelkich sporów między Użytkownikiem a Ranpak zgodnie z postanowieniami sekcji „Rozstrzyganie sporów” od daty pierwszej akceptacji niniejszych Warunków (lub akceptacji wszelkich późniejszych zmian w niniejszych Warunkach).

WARUNKI OGÓLNE

Niniejsze Warunki stanowią całość i wyłączność porozumienia i umowy między Ranpak a Użytkownikiem w zakresie Witryny i Treści, a także zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia i umowy między Użytkownikiem a Ranpak w zakresie Treści lub Witryny. Jeśli z jakiegokolwiek powodu którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy.

Użytkownik nie może scedować lub przenieść niniejszych Warunków, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie próby przypisania lub przeniesienia niniejszych Warunków bez takiej zgody będą nieważne i bezskuteczne. Możemy dowolnie cedować lub przekazywać niniejsze Warunki bez ograniczeń. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsze Warunki będą wiążące i przyniosą korzyści stronom, ich następcom prawnym i dozwolonym cesjonariuszom.

Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje przekazywane przez Ranpak na mocy niniejszych Warunków, w tym dotyczące zmian w niniejszych Warunkach, będą przekazywane: (i) przez Ranpak za pośrednictwem poczty elektronicznej; lub (ii) poprzez zamieszczenie w Witrynie. W przypadku powiadomień przesyłanych pocztą elektroniczną, za datę otrzymania uznaje się datę wysłania przez nas takiego powiadomienia.

Nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się tych praw. Zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia będzie skuteczne wyłącznie w formie pisemnej i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela firmy Ranpak. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, skorzystanie przez którąkolwiek ze stron z któregokolwiek ze środków zaradczych przewidzianych w niniejszych Warunkach pozostaje bez uszczerbku dla innych środków zaradczych przewidzianych w niniejszych Warunkach lub w inny sposób.

Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie może być interpretowany jako tworzenie relacji joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji między Użytkownikiem a Ranpak, a Użytkownik nie ma żadnych uprawnień do tworzenia jakichkolwiek zobowiązań w naszym imieniu.

DANE KONTAKTOWE

WAŻNE — opuszczasz tę stronę

Opuszczasz stronę internetową firmy Ranpak. Strona internetowa, na którą wchodzisz, nie jest własnością firmy Ranpak ani żadnej z jej spółek zależnych ani nie jest przez te podmioty obsługiwana. Treści, produkty i informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich nie są własnością firmy Ranpak ani żadnej z jej spółek zależnych ani nie są przez te podmioty kontrolowane. W związku z powyższym firma Ranpak nie składa żadnych oświadczeń, nie popiera ani nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z osobą trzecią, jej produktami lub usługami, jej stroną internetową, jej polityką lub praktykami dotyczącymi prywatności ani z zawartością jej strony internetowej.