Polityka prywatności

Polityka prywatności online

Dla Użytkowników serwisu zamieszkałych poza Unią Europejską

OSTATNIO ZAKTUALIZOWANA I OBOWIĄZUJĄCA: 3 grudnia 2019 r.

 1. Kto gromadzi Dane osobowe Użytkownika?
 2. Jakie Dane osobowe są gromadzone?
 3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych?
 4. W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe?
 5. W jaki sposób udostępniamy Dane osobowe?
 6. Jakie są prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika?
 7. Czy Dane osobowe są bezpieczne?
 8. Jak długo będą przechowywane Dane osobowe?
 9. Jak używamy plików cookie?
 10. Jakie dane nie są objęte Polityką prywatności?
 11. Czy zbieramy Dane osobowe dzieci?
 12. Co w przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności?
 13. Jak można rozwiązać spór dotyczący prywatności?
 14. Jak można się z nami skontaktować?

 

1. Kto gromadzi Dane osobowe Użytkownika?

Ranpak Holding Corp. (“us”, “we” or “our”) offers and maintains the website(s) located at www.ranpak.com, including all sub-domains and sub-parts Ranpak Holding Corp. („my”, „nas” lub „nasz”) oferuje i utrzymuje witryny internetowe (strony internetowe), znajdujące się pod adresem www.ranpak.com, w tym wszystkie subdomeny i części podrzędne (zwane łącznie „Witryną”). Odwiedzając Witrynę, Użytkownik może zdecydować się na przekazanie nam Danych osobowych, które go identyfikują. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy Dane osobowe Użytkowników i ma zastosowanie niezależnie od sposobu, w jaki uzyskują oni dostęp do Witryny. Prosimy o poświęcenie czasu na dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. ZAZNACZAJĄC TO POLE PRZED PRZESŁANIEM DANYCH, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE WYRAŻA ZGODĘ NA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE, UJAWNIANIE, PRZECHOWYWANIE I NISZCZENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH NAM ZGODNIE Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

 

2. Jakie Dane osobowe są gromadzone?

Kiedy Użytkownik przekazuje nam swoje dane, gromadzimy informacje, które umożliwiają identyfikację Użytkownika („Dane osobowe”), takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Firma
 • Stanowisko
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Potrzeby lub praktyki związane z wysyłką
 • Treść wiadomości e-mail wysyłanych do nas przez Użytkownika

Kiedy Użytkownik odwiedza Witrynę, zbieramy dane z urządzenia lub przeglądarki, za pomocą której uzyskuje on dostęp do Witryny („Dane logowania”), takie jak:

 • Adres protokołu internetowego („IP”) i system operacyjny Użytkownika
 • Typ przeglądarki
 • Wersja przeglądarki
 • Statystyki dotyczące aktywności Użytkownika na Witrynie (takie jak data i godzina odwiedzin, przeglądane strony, czas spędzony w Witrynie)
 • Informacje o tym, jak Użytkownik trafił do Witryny
 • Dane zbierane za pomocą plików cookie lub innych podobnych technologii omówionych bardziej szczegółowo w naszej Polityce plików cookie.

Duża część Danych logowania nie identyfikuje Użytkownika osobiście. Firma może jednak powiązać te Dane logowania z Danymi osobowymi Użytkownika. W takim przypadku firma będzie traktować takie połączone dane jako Dane osobowe do momentu, w którym nie będzie można ich już powiązać z Użytkownikiem lub wykorzystać do jego identyfikacji.

 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych?

Gromadzimy Dane osobowe Użytkowników po otrzymaniu ich wyraźnej zgody na takie działanie. Zgodę tę Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed przekazaniem nam swoich danych.

 

4. W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe?

Wykorzystujemy Dane osobowe Użytkownika do celów, dla których je dostarczył, w tym do:

 • spełniania potrzeb w zakresie produktów i usług;
 • zarejestrowania konta online;
 • prowadzenia własnych rachunków do rozliczeń i dostaw;
 • informowania Użytkownika o produktach, usługach, ofertach lub wydarzeniach, które mogą być dla niego interesujące; oraz
 • zapewnienia Użytkownikowi obsługi klienta.

Firma może również wykorzystywać Dane osobowe lub Dane logowania w celu administrowania wewnętrznymi działaniami biznesowymi, w tym do:

 • zaprojektowania i zorganizowania Witryny w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika;
 • lepszego zrozumienia osób odwiedzających Witrynę;
 • tworzenia danych nie pozwalających na identyfikację osób, które mają być wykorzystywane do celów marketingowych; oraz
 • zarządzania kontem Użytkownika.

Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują Dane logowania.

 

5. W jaki sposób udostępniamy Dane osobowe?

Zakaz sprzedaży Danych osobowych

Nie będziemy sprzedawać Danych osobowych Użytkownika stronom trzecim, w tym zewnętrznym reklamodawcom. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których możemy ujawniać, przekazywać lub udostępniać Dane osobowe Użytkowników określonym stronom trzecim po uzyskaniu zgody Użytkownika. Zaznaczając odpowiednie pole przed przesłaniem nam swoich danych, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez nas jego Danych osobowych w sposób opisany poniżej.

Udostępnianie Danych osobowych podmiotom stowarzyszonym, następcom prawnym i przedstawicielom

W celach zgodnych z niniejszą Polityką prywatności możemy udostępniać Dane osobowe Użytkownika:

 • naszym spółkom nadrzędnym, spółkom zależnym i/lub podmiotom stowarzyszonym;
 • następcom prawnym, którzy przejmą Dane osobowe Użytkownika w przypadku sprzedaży, połączenia, reorganizacji, rozwiązania lub podobnej zmiany struktury własnościowej lub korporacyjnej firmy;
 • innym firmom, które angażujemy do wykonywania funkcji związanych z działalnością, takim jak:

stronom trzecim, którym udostępniamy Dane osobowe Użytkownika, gdy zobowiązały się do przechowywania i wykorzystywania ich w sposób bezpieczny i wyłącznie zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Udostępnianie danych za pośrednictwem mediów społecznościowych

Współpracujemy z portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest i Google+, a także z twórcami aplikacji, którzy specjalizują się w handlu społecznościowym, aby Użytkownik mógł nawiązać z nami kontakt i wzbudzić zainteresowanie naszymi produktami i usługami wśród członków swoich sieci społecznościowych.

Jeśli Użytkownik korzysta z funkcji mediów społecznościowych innych firm dostępnych w naszej Witrynie, możemy lub strona trzecia może gromadzić lub udostępniać dane Użytkownika, w tym jego Dane osobowe. Uważamy informacje zebrane lub udostępnione za pośrednictwem takich funkcji mediów społecznościowych za informacje publiczne, ponieważ portale społecznościowe stron trzecich udostępniły je publicznie. Jeśli Użytkownik nie chce, udostępniać tych informacji, w tym Danych osobowych, z Witryn zewnętrznych, musi ograniczyć gromadzenie i ujawnianie danych w ustawieniach prywatności w Witrynach zewnętrznych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Danych osobowych lub innych danych dowolnej osoby z dowolnego powodu, który według naszego uznania uznamy za stosowny.

Ujawnienie Danych osobowych pod przymusem prawnym

Możemy ujawnić Dane osobowe Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • spełnić obowiązek prawny;
 • chronić lub bronić naszych praw, interesów lub własności, lub stron trzecich;
 • zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia związane z Witryną;
 • działać w nagłych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Witryny lub społeczeństwa; lub
 • chronić przed odpowiedzialnością prawną.

 

6. Jakie są prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika?

O ile nie podlegają one wyłączeniu na mocy rozporządzenia RODO, Użytkownik ma następujące prawa:

 • Zgoda: Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich Danych osobowych.
 • Dostęp: Użytkownik ma prawo dostępu do kopii swoich Danych osobowych, które są przechowywane przez nas.
 • Dokładność: Użytkownik ma prawo do korekty wszelkich niedokładnych lub nieaktualnych Danych osobowych.
 • Przekazywanie: Użytkownik ma prawo do przekazania przez nas swoich Danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi danych, jeśli jest to możliwe i stosowne.
 • Usunięcie: Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich Danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne.
 • Sprzeciw: W stosownych przypadkach Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych.
 • Ograniczenie: Użytkownik ma prawo do ograniczenia dalszego przetwarzania Danych osobowych, jeśli istnieje spór co do ich dokładności lub przetwarzania.
 • Skarga: Użytkownik ma prawo do złożenia skargi w Biurze Informacji Publicznej.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres inquiries@ranpak.com z wyrażeniem „Privacy Opt-out” (Rezygnacja z polityki prywatności) w temacie i określeniem swojej woli (np. Proszę o Przesłanie moich danych, poprawienie moich danych, usunięcie moich danych, ograniczenie korzystania z moich danych itp.) Aby przestać otrzymywać od nas wiadomości e-mail, można również postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji, zamieszczonymi na dole naszych promocyjnych wiadomości e-mail. Użytkownik może również uzyskać dostęp do niektórych swoich Danych osobowych i poprawić je, logując się na swoje konto online, jeśli nim dysponuje. Jeśli Użytkownik zdecyduje się ograniczyć wykorzystanie przez nas swoich Danych osobowych, może nie mieć dostępu do niektórych funkcji Witryny, takich jak informacje o produktach lub okazje.

Można skontaktować się z Biurem Informacji Publicznej pod numerem 0303 123 1113 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ico.org.uk/global/contact-us/email/ lub w Biurze Komisarza ds. informacji, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Można również skontaktować się z organem ochrony danych lub innym urzędnikiem w ramach swojej jurysdykcji.

 

7. Czy Dane osobowe są bezpieczne?

Spełniamy nasze zobowiązania wynikające z rozporządzenia RODO poprzez: aktualizowanie Danych osobowych; bezpieczne przechowywanie i niszczenie ich; nie gromadzenie i nie przechowywanie nadmiernej ilości danych; ochronę Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem; oraz zapewnienie, że stosowane są odpowiednie środki techniczne w celu ochrony Danych osobowych. Jednak żadna sieć, serwer, baza danych, transmisja internetowa lub e-mailowa nigdy nie jest w pełni bezpieczna ani wolna od błędów. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie Dane osobowe przesyłane są do nas drogą elektroniczną.

 

8. Jak długo będą przechowywane Dane osobowe?

Będziemy przechowywać Dane osobowe Użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania funkcji, dla której Użytkownik je udostępnił, w tym do utrzymania konta Użytkownika. Użytkownik może zamknąć swoje konto, zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail oraz w inny sposób ograniczyć wykorzystanie swoich Danych osobowych, kontaktując się z nami. Jednakże, o ile Użytkownik nie zażąda usunięcia swoich Danych osobowych, mogą one być przechowywane przez dwadzieścia cztery miesiące od daty ostatniego potwierdzenia otrzymania Danych osobowych. Na przykład zachowamy adres e-mail przez dwadzieścia cztery miesiące od daty ostatniego otwarcia jednego z naszych e-maili lub dokonania zakupu. Nawet jeśli usuniemy Dane osobowe Użytkownika, mogą one pozostać na nośnikach zapasowych lub archiwalnych przez dodatkowe dwanaście miesięcy.

 

9. Jak używamy plików cookie?

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to informacja, która jest umieszczana w przeglądarce internetowej lub urządzeniu Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Witryny i/lub korzystania z niej. Pliki cookie przechowują tekst, który może być później odczytany przez Witrynę lub osoby trzecie. Pliki cookie mogą zapamiętać informacje dostępne na jednej stronie internetowej, aby ułatwić kolejne interakcje z Witryną lub wykorzystać te informacje do usprawnienia transakcji na powiązanych stronach internetowych.

Do czego służą pliki cookie?

Używamy plików cookie, aby rozpoznać przeglądarkę i Użytkownika jako osobę odwiedzającą Witrynę za pomocą anonimowego, unikalnego identyfikatora. Używamy plików cookie, aby:

 • monitorować i analizować sposób korzystania z Witryny;
 • zapamiętać preferencje Użytkownika, aby ułatwić i spersonalizować korzystanie z Internetu;
 • kierować ruchem w Witrynie w celu efektywnego rozłożenia obciążenia Witryny na serwery; oraz
 • testować nowe funkcje.

W przyszłości możemy korzystać z plików cookie umieszczanych przez strony trzecie w celu dostarczania ukierunkowanych banerów reklamowych online zarówno w Witrynie, jak i poza nią.

Jak można zarządzać plikami cookie?

Użytkownik może zarządzać plikami cookie poprzez ustawienia opcji przeglądarki internetowej. Użytkownik może być powiadamiany o otrzymywaniu nowych plików cookie oraz wyłączać lub usuwać pliki cookie. Informacje na temat tego, czy można i jak to zrobić, można znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki internetowej.

Wiele technologii stron trzecich, które umożliwiają ukierunkowaną reklamę banerową, pozwala również na rezygnację z niej. Do takich zewnętrznych dostawców usług należą między innymi Adroll, Rubicon, Google, Media Math, Perfect Audience, Quantcast, Retargeter i Yahoo!. Użytkownik może kontrolować swoje preferencje bezpośrednio u każdego z takich usługodawców zewnętrznych.

Więcej informacji na temat plików cookie można uzyskać w następujących witrynach internetowych stron trzecich::

 • Informacje dotyczące plików cookie: www.allaboutcookies.org; oraz
 • Inicjatywa na rzecz reklamy sieciowej: www.networkadvertising.org.

Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia, usunięcia lub odmowy przyjęcia plików cookie, Użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Witryny i/lub niektóre z naszych stron mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

 

10. Jakie dane nie są objęte Polityką prywatności?

Ograniczenia i wymagania niniejszej Polityki prywatności nie mają zastosowania do:

 • Witryn zewnętrznych: Wszelkie dane ujawnione na stronach internetowych, które nie są obsługiwane lub kontrolowane przez nas („Witryny zewnętrzne”), nawet jeśli możemy podać łącza do nich w Witrynie lub w naszych wiadomościach e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę i praktyki stosowane przez witryny zewnętrzne ani za ich zawartość. Sugerujemy bezpośredni kontakt z tymi stronami w celu uzyskania informacji na temat ich polityki prywatności i praktyk.
 • Dane nie pozwalające na identyfikację osoby: Wszelkie gromadzone przez nas dane nie pozwalające na identyfikację osoby, w tym między innymi Dane logowania, nazwy domen Dostawców usług internetowych, przybliżona lokalizacja geograficzna Użytkownika, zapis korzystania z Witryny, czas korzystania z Witryny oraz zbiorcze Dane osobowe, ale tylko w zakresie, w którym powyższe dane nie mogą być wykorzystane do konkretnej identyfikacji Użytkownika.
 • Zagregowane Dane osobowe: Wszelkie zagregowane Dane osobowe, których nie można już wykorzystać do identyfikacji Użytkownika, będą traktowane jako dane nieosobowe zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

 

11. Czy zbieramy Dane osobowe dzieci?

Nie gromadzimy celowo ani świadomie żadnych Danych osobowych od dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia, ani nie kierujemy do nich naszych wiadomości e-mail. Dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia nie powinny przekazywać żadnych Danych osobowych za pośrednictwem Witryny. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i poinstruowania ich, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem Witryny. Jeśli uważasz, że dziecko w wieku poniżej szesnastu (16) lat mogło przekazać nam Dane osobowe za pośrednictwem Witryny, skontaktuj się z nami pod adresem inquiries@ranpak.com, a my dołożymy uzasadnionych starań, aby usunąć je ze Witryny i naszych plików.

 

12. Co w przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Dane osobowe Użytkownika do nowego celu, który nie jest objęty niniejszą Polityką prywatności, przed rozpoczęciem przetwarzania Danych osobowych zgodnie z nową Polityką prywatności przedstawimy Użytkownikowi nową Politykę prywatności, wyjaśniając te nowe zasady oraz określając odpowiednie cele i warunki przetwarzania. W razie potrzeby będziemy dążyć do uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na nowe przetwarzanie danych. W przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności, zaznaczenie przez Użytkownika pola wyboru przed przesłaniem nam Danych osobowych będzie oznaczać wyraźną zgodę na nowe sposoby wykorzystania Danych osobowych.

 

13. Jak można rozwiązać spór dotyczący prywatności?

Jeśli Użytkownik zamierza złożyć skargę dotyczącą niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, będziemy z nim współpracować, próbując rozpatrzyć tę skargę w ramach procedur arbitrażowych opisanych w sekcji Rozstrzyganie sporów w Warunkach użytkowania Witryny. ZAZNACZAJĄC TO POLE PRZED PRZEKAZANIEM NAM TWOICH DANYCH, WYRAŻAMY ZGODĘ NA ROZSTRZYGANIE SPORÓW WYŁĄCZNIE W DRODZE INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU BEZ PODZIAŁU NA KLASY, ZAMIAST WNOSZENIA POZWÓW DO SĄDU (Z WYJĄTKIEM NIEKTÓRYCH DROBNYCH ROSZCZEŃ). ZASADY W ARBITRAŻU SĄ INNE. NIE MA SĘDZIEGO ANI ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, OGRANICZONE SĄ PRAWA DO ODKRYWANIA, A KONTROLA JEST OGRANICZONA, ALE ARBITER MOŻE PRZYZNAĆ TAKIE SAME ODSZKODOWANIA I ULGI ORAZ MUSI HONOROWAĆ TAKIE SAME OGRANICZENIA OKREŚLONE W UMOWIE, JAK SĄD.

Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe, należy przesłać do nas zawiadomienie o skardze zawierające pisemne oświadczenie o imieniu i nazwisku, adresie i danych kontaktowych, faktach będących podstawą skargi oraz żądaniu zadośćuczynienia („Zawiadomienie o sporze”). Zawiadomienie o sporze należy kierować na adres: Ranpak Holdings Corp., 7990 Auburn Road, PO Box 8004, Concord Township, OH 44077 i wysłać do nas pocztą z potwierdzeniem odbioru, jak opisano w sekcji Rozstrzyganie sporów w Warunkach użytkowania Witryny. Jeśli w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania przez nas Zawiadomienia o sporze nie osiągniemy porozumienia w sprawie rozwiązania skargi dotyczącej prywatności, Użytkownik może rozpocząć postępowanie arbitrażowe zgodnie z sekcją Rozstrzyganie sporów w Warunkach użytkowania Witryny.

 

14. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, naszych praktyk lub kontaktów z nami, lub w celu skorzystania z jakichkolwiek i wszystkich swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem inquiries@ranpak.com.

WAŻNE — opuszczasz tę stronę

Opuszczasz stronę internetową firmy Ranpak. Strona internetowa, na którą wchodzisz, nie jest własnością firmy Ranpak ani żadnej z jej spółek zależnych ani nie jest przez te podmioty obsługiwana. Treści, produkty i informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich nie są własnością firmy Ranpak ani żadnej z jej spółek zależnych ani nie są przez te podmioty kontrolowane. W związku z powyższym firma Ranpak nie składa żadnych oświadczeń, nie popiera ani nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z osobą trzecią, jej produktami lub usługami, jej stroną internetową, jej polityką lub praktykami dotyczącymi prywatności ani z zawartością jej strony internetowej.